Έκθεση πεπραγμένων και προγραμματισμός

Έκθεση και αξιολόγηση πεπραγμένων Σεπτεμβρίου 2017-Σεπτεμβρίου 2018 και Προγραμματισμός Σεπτέμβριος 2018-Σεπτέμβριος 2019